Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) – Ôn thi THPT

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) – Ôn thi THPT

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) – Ôn thi THPT
Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương bài
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án)

Phần năm. DI TRUYỀN HỌC
Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY
Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Phần sáu. TIẾN HOÁ
Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ TIẾN HOÁ
DI TRUYỀN Y HỌC
Chúc các em học thi tốt.

Download tài liệu : PDF