Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ
Đáp án môn Vật lý 2019 tất cả các mã đề MỚI NHẤT để gửi tới các bạn.

Đáp án môn Vật lý mã đề 201

Đáp án môn Vật lý mã đề 202

1 B 11 D 21 A 31
2 D 12 D 22 A 32
3 C 13 D 23 B 33
4 A 14 B 24 A 34
5 C 15 A 25 A 35
6 A 16 B 26 36
7 C 17 B 27 37
8 A 18 B 28 38
9 B 19 C 29 39
10 C 20 B 30 40

Đáp án môn Vật lý mã đề 203

Đáp án môn Vật lý mã đề 204

Đáp án môn Vật lý mã đề 205

1 B 11 A 21 A 31 C
2 C 12 C 22 B 32 A
3 B 13 D 23 C 33 C
4 A 14 C 24 C 34 A
5 A 15 C 25 C 35 D
6 B 16 B 26 D 36 C
7 D 17 C 27 B 37 B
8 A 18 B 28 D 38 B
9 D 19 D 29 D 39 D
10 A 20 A 30 C 40 B

Đáp án môn Vật lý mã đề 206

1 C 11 B 21 A 31 A
2 C 12 C 22 A 32 A
3 B 13 A 23 A 33 D
4 D 14 C 24 C 34 A
5 A 15 A 25 B 35 C
6 D 16 B 26 D 36 A
7 C 17 B 27 A 37 D
8 D 18 D 28 C 38 C
9 B 19 B 29 39 B
10 C 20 B 30 40 B

Đáp án môn Vật lý mã đề 207

Đáp án môn Vật lý mã đề 208

1 B 11 A 21 D 31 B
2 D 12 C 22 D 32 C
3 D 13 B 23 C 33  
4 A 14 A 24 D 34  
5 B 15 D 25 B 35  
6 B 16 B 26 D 36 B
7 A 17 D 27 A 37  
8 C 18 A 28 C 38  
9 B 19 B 29 D 39  
10 C 20 D 30 C 40

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 209

1 C 11 C 21 B 31 C
2 B 12 A 22 A 32 B
3 A 13 D 23 D 33
4 B 14 B 24 A 34 A
5 C 15 B 25 C 35 B
6 A 16 D 26 D 36
7 B 17 C 27 C 37 A
8 B 18 B 28 A 38 A
9 A 19 B 29 D 39 A
10 D 20 D 30 D 40

Đáp án môn Vật lý mã đề 210

Đáp án môn Vật lý mã đề 211

Đáp án môn Vật lý mã đề 212

Đáp án môn Vật lý mã đề 213

1 C 11 B 21 A 31 B
2 B 12 A 22 B 32 D
3 D 13 A 23 B 33 C
4 D 14 C 24 A 34  
5 D 15 A 25 D 35  
6 D 16 A 26 D 36  
7 D 17 D 27 C 37  
8 B 18 B 28 D 38  
9 C 19 C 29 C 39  
10 B 20 B 30 A 40

Đáp án môn Vật lý mã đề 214

Đáp án môn Vật lý mã đề 215

Đáp án môn Vật lý mã đề 216

Đáp án môn Vật lý mã đề 217

Đáp án môn Vật lý mã đề 218

Đáp án môn Vật lý mã đề 219

Đáp án môn Vật lý mã đề 220

Đáp án môn Vật lý mã đề 221

Đáp án môn Vật lý mã đề 222

1 B 11 D 21 C 31 C
2 A 12 B 22 D 32 C
3 B 13 B 23 A 33 D
4 A 14 C 24 D 34 D
5 B 15 D 25 C 35 D
6 A 16 A 26 A 36 B
7 B 17 A 27 C 37 D
8 B 18 D 28 A 38  
9 C 19 D 29 D 39 D
10 C 20 B 30 B 40

Đáp án môn Vật lý mã đề 223

1 D 11 D 21 A 31 A
2 B 12 A 22 B 32 D
3 A 13 D 23 D 33 C
4 B 14 A 24 C 34 C
5 A 15 B 25 C 35 D
6 D 16 C 26 B 36 D
7 A 17 C 27 D 37 B
8 D 18 C 28 D 38 C
9 A 19 D 29 A 39 C
10 D 20 A 30 C 40 B

Đáp án môn Vật lý mã đề 224

Vẫn đang cập nhật tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *