Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shin Kanzen Master N2 Bunpou – 新完全マスターN2 文法 PDF

Download Shin Kanzen Master N2 Bunpou – 新完全マスターN2 文法 PDF

Download Shin Kanzen Master N2 Bunpou – 新完全マスターN2 文法 Ebook PDF
新完全マスター文法 日本語能力試験N2 ハードカバー – 2011/7/1

Đây là một tập hợp các vấn đề để trau dồi khả năng ngữ pháp để vượt qua được bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N2.

Cuốn sách này bao gồm ba phần sau.
· Giới thiệu vấn đề (tổng quan về dạng vấn đề ngữ pháp và giải pháp của nó)
· Đào tạo thông thạo (học tri thức và kỹ năng ngôn ngữ theo ba dạng vấn đề)
· Thực hành kiểm tra (kiểm tra xem có bao nhiêu điện đã được áp dụng)

Trong đào tạo khả năng, chúng tôi sẽ tổ chức 211 mẫu ngữ pháp cần thiết cho vấn đề “ngữ pháp câu 1” và “ngữ pháp câu 2” cho mỗi chức năng ngữ nghĩa và học hỏi. Ngoài ra, nó có chứa các bài bình luận chi tiết và các câu hỏi thực hành phong phú tương ứng với “ngữ pháp câu”.

日本語能力試験N2に合格するための「文法力」を養う問題集です。

本書は以下の3部からなっています。
・問題紹介(文法問題の形式とその解法を概観)
・実力養成編(3つの問題形式別に、言語知識とスキルを学習)
・模擬試験(どのくらい力がついたかを確認)

実力養成編では、「文の文法1」、「文の文法2」の問題で必要となる211の文法形式を、意味機能ごとに整理して学びます。また、「文章の文法」に対応した詳細な解説と豊富な練習問題を収録しています。

Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF