Home / Pháp Luật Đại Cương / Trắc nghiệm môn Pháp Luật đại cương – Chương 5 (Có đáp án)

Trắc nghiệm môn Pháp Luật đại cương – Chương 5 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp Luật đại cương – Chương 5

Câu 1: Loại nguồn được công nhận trong HTPL Việt Nam?

A. VBPL
B. VBPL và tập quán pháp
C. VBPL, tập quán pháp và tiền lệ pháp
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 2: Người bị mất NLHV dân sự là người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác?

A. Mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
B. Mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất NLHV dân sự kể cả khi chưa có kết luận của tổ chức giám định.
C. Mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất NLHV dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 3: Khẳng định nào là đúng?

A. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện pháp luật.
B. Hành vi vi phạm pháp luật không phải là hành vi thực hiện pháp luật.
C. Hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể là hành vi thực hiện pháp luật cũng có thể không phải là hành vi thực hiện pháp luật.
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 4: Ai có quyền tiến hành hoạt động ADPL?

A. Cá nhân; TCXH và doanh nghiệp
B. CQNN và người có thẩm quyền
C. TCXH khi được nhà nước trao quyền
D. Cả B và C đều đúng

Câu 5: Tính chất của hoạt động ADPL?

A. Là hoạt động mang tính cá biệt – cụ thể và không thể hiện quyền lực nhà nước.
B. Là hoạt động không mang tính cá biệt – cụ thể nhưng thể hiện quyền lực nhà nước.
C. Là hoạt động vừa mang tính cá biệt – cụ thể, vừa thể hiện quyền lực nhà nước.
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 6: Hành vi vi phạm pháp luật “gây rối trật tự công cộng” là?

A. Hành vi vi phạm hành chính
B. Hành vi vi phạm hình sự
C. Hoặc A đúng hoặc B đúng
D. Cả A và B đều đúng

Câu 7: Chủ tịch nước có quyền ban hành những loại VBPL nào?

A. Luật, quyết định
B. Luật, lệnh
C. Luật, lệnh, quyết định
D. Lệnh, quyết định

Câu 8: Chính phủ có quyền ban hành những loại VBPL nào?

A. Luật, pháp lệnh
B. Pháp lệnh, nghị quyết
C. Nghị quyết,nghị định
D. Nghị quyết,nghị định,quyết định

Câu 9: Các thuộc tính của pháp luật là?

A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến)
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C. Tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có Nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật để quản lý xã hội.
B. Không chỉ nhà nước mà cả TCXH cũng có quyền ban hành pháp luật.
C. TCXH chỉ có quyền ban hành pháp luật khi được nhà nước trao quyền.
D. Cả A và C

Câu 11: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là thuộc tính (đặc trưng) của?

A. Quy phạm đạo đức
B. Quy phạm tập quán
C. QPPL
D. Quy phạm tôn giáo

Câu 12: Thỏa ước lao động tập thể là văn bản được ký kết giữa?

A. Người lao động và người sử dụng lao động
B. Người sử dụng lao động và đại diện người lao động
C. Người lao động và đại diện người lao động
D. Cả A, B và C

Câu 13: Chức năng của pháp luật?

A. Chức năng lập hiến và lập pháp
B. Chức năng giám sát tối cao
C. Chức năng điều chỉnh các QHXH
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 14: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật dân sự?

A. Xây dựng nhà trái phép
B. Cướp giật tài sản
C. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
D. Sử dụng tác phẩm âm nhạc không xin phép tác giả

Câu 15: Mục đích của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là nhằm:

A. Trừng phạt chủ thể đã có hành vi vi phạm pháp luật
B. Cải tạo, giáo dục chủ thể đã có hành vi vi phạm pháp luật
C. Phòng ngừa, nâng cao ý thức pháp luật đối với mọi người
D. Trừng phạt, cải tạo, giáo dục chủ thể vi phạm pháp luật và phòng ngừa, nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người

Câu 16: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong văn bản luật nào?

A. Luật Hình sự
B. Luật Hiến pháp
C. Luật Lao động
D. Luật Dân sự

Câu 17: Điều 54 Hiến pháp nhà nước ta quy định công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào cơ quan nào sau đây?

A. Chính phủ
B. Quốc Hội và Hội đồng nhân dân
C. Ủy ban nhân dân các cấp
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương

Câu 18: Theo quy định của Luật lao động thì người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết trong năm:

A. Tám ngày
B. Chín ngày
C. Mười ngày
D. Nhà nước sẽ qui định số ngày nghỉ cho năm đó

Câu 19: Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

A. Do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành
B. Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước
C. Có giá trị pháp lý cao nhất
D. Bao gồm Tất cả

Câu 20: Những chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội:

A. Phó Thủ tướng Chính phủ
B. Thủ tướng Chính phủ
C. Bộ trưởng
D. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Câu 21: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

A. Thực hiện đúng hợp đồng lao động
B. Bảo đảm an toàn lao động cho người lao động
C. Tôn trọng nhân phẩm của người lao động
D. Tất cả đều đúng