Home / Vật Lý 10 / Giải Vật lý 10 Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giải Vật lý 10 Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giải Bài Tập Vật lý 10 Cơ Bản
CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn