Home / Cao Đẳng – Đại Học

Cao Đẳng – Đại Học

Tài liệu dành cho Sinh Viên Cao Đẳng – Đại Học. Nơi chia sẻ những tài liệu học tập cho các bạn sinh viên.

Phân tích nội dung quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này?

Câu hỏi: Phân tích nội dung quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Đáp án: 1. Phạm trù Chất và Lượng • Chất là phạm trù triết học …

Xem thêm