Home / Giải Toán 10

Giải Toán 10

Giải bài tập Toán lớp 10 như là cuốn để học tốt Toán lớp 10 cơ bản. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK Toán lớp 10.

TOÁN 10 CƠ BẢN

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 10
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 3. Các phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Ôn tập chương I – Mệnh đề. Tập hợp

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1. Hàm số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình

CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình

CHƯƠNG V. THỐNG KÊ
Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Ôn tập chương V – Thống kê

CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1.Cung và góc lượng giác
Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3. Công thức lượng giác
Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ – TOÁN 10

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 10

CHƯƠNG I. VECTƠ
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 4. Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10

CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1. Phương trình đường thẳng
Bài 2. Phương trình đường tròn
Bài 3. Phương trình đường Elip
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10