Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ
Đáp án môn Hóa học2019 tất cả các mã đề MỚI NHẤT để gửi tới các bạn.

Đáp án môn Hóa học mã đề 201

41 B 51 B 61 D 71 B
42 C 52 D 62 D 72 A
43 A 53 C 63 B 73 B
44 A 54 C 64 D 74 D
45 A 55 C 65 A 75 D
46 C 56 B 66 B 76 B
47 D 57 A 67 D 77 C
48 A 58 D 68 B 78 A
49 D 59 B 69 D 79 D
50 A 60 B 70 A 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 202

41 A 51 D 61 D 71
42 B 52 A 62 A 72 C
43 A 53 B 63 A 73 B
44 A 54 C 64 A 74
45 C 55 C 65 C 75
46 A 56 C 66 76
47 D 57 A 67 C 77 C
48 D 58 B 68 C 78 B
49 C 59 C 69 79 B
50 D 60 C 70 80

Đáp án môn Hóa học mã đề 203

41 A 51 D 61 D 71 D
42 B 52 A 62 A 72 C
43 A 53 B 63 A 73 A
44 A 54 C 64 A 74 B
45 C 55 C 65 C 75 D
46 A 56 C 66 D 76 A
47 D 57 A 67 A 77 B
48 D 58 B 68 C 78 A
49 C 59 C 69 C 79 C
50 D 60 C 70 B 80 A

Đáp án môn Hóa học mã đề 204

41 A 51 A 61 A 71 B
42 A 52 C 62 D 72 D
43 C 53 A 63 A 73 B
44 D 54 C 64 D 74 C
45 C 55 B 65 A 75 C
46 B 56 C 66 B 76 B
47 C 57 D 67 A 77 D
48 B 58 B 68 D 78 D
49 C 59 A 69 D 79 A
50 B 60 C 70 B 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 205

Đáp án môn Hóa học mã đề 206

41 A 51 A 61 C 71  
42 A 52 C 62 B 72  
43 B 53 D 63 B 73  
44 C 54 C 64 C 74  
45 D 55 D 65 D 75  
46 C 56 D 66 D 76  
47 C 57 A 67   77  
48 B 58 AC 68 B 78 C
49 B 59 B 69 D 79  
50 B 60   70   80  

Đáp án môn Hóa học mã đề 207

41 A 51 A 61 A 71 B
42 A 52 C 62 D 72 D
43 C 53 A 63 A 73 B
44 D 54 C 64 D 74 A
45 C 55 B 65 A 75 C
46 B 56 C 66 B 76 C
47 C 57 D 67 B 77 B
48 B 58 B 68 D 78 D
49 C 59 A 69 D 79 A
50 B 60 C 70 B 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 208

Đáp án môn Hóa học mã đề 209

Đáp án môn Hóa học mã đề 210

Đáp án môn Hóa học mã đề 211

41 C 51 C 61 D 71 B
42 B 52 B 62 A 72 B
43 C 53 B 63 C 73 D
44 A 54 D 64 B 74 B
45 A 55 D 65 C 75 C
46 B 56 C 66 A 76 A
47 B 57 B 67 A 77 D
48 B 58 C 68 D 78 D
49 C 59 A 69 A 79 A
50 C 60 B 70 C 80 A

Đáp án môn Hóa học mã đề 212

41 B 51 C 61 C 71 C
42 D 52 D 62 D 72 C
43 B 53 A 63 B 73 A
44 A 54 B 64 C 74  
45 B 55 B 65 B 75  
46 C 56 D 66 A 76  
47 D 57 A 67 D 77  
48 C 58 A 68 D 78  
49 D 59 C 69 A 79 C
50 A 60 C 70 A 80  

Đáp án môn Hóa học mã đề 213

41 C 51 B 61 D 71 A
42 C 52 A 62 A 72 C
43 D 53 C 63 C 73 B
44 D 54 D 64 A 74 A
45 A 55 B 65 B 75 B
46 D 56 D 66 D 76 C
47 B 57 C 67 D 77 A
48 B 58 C 68 C 78 D
49 B 59 B 69 C 79 B
50 A 60 D 70 B 80 C

Đáp án môn Hóa học mã đề 214

Đáp án môn Hóa học mã đề 215

41 A 51 C 61 C 71 C
42 C 52 D 62 C 72 A
43 C 53 B 63 B 73 D
44 D 54 B 64 D 74 D
45 B 55 A 65 B 75 C
46 A 56 C 66 A 76 D
47 B 57 C 67 B 77 B
48 A 58 D 68 C 78 C
49 B 59 B 69 B 79 D
50 C 60 D 70 D 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 216

41 B 51 C 61 D 71 C
42 B 52 C 62 A 72 B
43 D 53 A 63 B 73 A
44 A 54 D 64 A 74 D
45 D 55 B 65 B 75 A
46 A 56 B 66 B 76 C
47 C 57 C 67 B 77 B
48 D 58 A 68 B 78 D
49 A 59 C 69 B 79 D
50 C 60 D 70 A 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 217

41 B 51 A 61 A 71 C
42 D 52 D 62 C 72 D
43 D 53 A 63 D 73 B
44 B 54 D 64 A 74 D
45 C 55 A 65 B 75 B
46 D 56 A 66   76 D
47 C 57 C 67 C 77 C
48 A 58 A 68 B 78 A
49 A 59 C 69 D 79  
50 B 60 B 70 D 80 D

Đáp án môn Hóa học mã đề 218

41 B 51 B 61 A 71 C
42 C 52 D 62 B 72 C
43 D 53 C 63 D 73 D
44 B 54 B 64 D 74 A
45 B 55 A 65 A 75 A
46 C 56 D 66 B 76 C
47 D 57 D 67 D 77 C
48 A 58 B 68 D 78 C
49 C 59 C 69 B 79 D
50 A 60 A 70 C 80 C

Đáp án môn Hóa học mã đề 219

41 D 51 A 61 C 71 C
42 B 52 B 62 C 72 B
43 B 53 C 63 D 73 A
44 B 54 C 64 D 74  
45 B 55 A 65   75  
46 D 56 B 66   76  
47 B 57 A 67 B 77  
48 D 58 D 68   78  
49 C 59 B 69 D 79  
50 C 60 C 70   80

Đáp án môn Hóa học mã đề 220

Đáp án môn Hóa học mã đề 221

41 B 51 A 61 B 71 A
42 D 52 D 62 B 72 B
43 C 53 D 63 D 73 A
44 C 54 B 64 A 74 D
45 A 55 A 65 C 75 A
46 B 56 C 66 B 76 C
47 D 57 D 67 B 77 A
48 D 58 C 68 C 78 D
49 B 59 A 69 D 79 C
50 D 60 B 70 B 80 A

Đáp án môn Hóa học mã đề 222

41 B 51 B 61 A 71  
42 D 52 C 62 A 72 C
43 C 53 D 63 A 73  
44 D 54 D 64 C 74  
45 C 55 B 65   75  
46 B 56 A 66   76  
47 B 57 C 67 C 77  
48 B 58 A 68 C 78  
49 A 59 C 69 A 79  
50 B 60 C 70 D 80 A

Đáp án môn Hóa học mã đề 223

41 B 51 D 61 B 71 B
42 B 52 A 62 D 72 C
43 C 53 C 63 A 73 B
44 D 54 B 64 C 74 A
45 B 55 D 65 C 75 D
46 D 56 C 66 A 76 B
47 C 57 B 67 D 77 B
48 A 58 A 68 C 78 B
49 C 59 D 69 A 79 C
50 A 60 A 70 D 80 A

Đáp án môn Hóa học mã đề 224

41 B 51 B 61 D 71 D
42 D 52 D 62 D 72  
43 C 53 A 63 C 73  
44 D 54 A 64 A 74  
45 C 55 D 65   75  
46 D 56 D 66   76  
47 C 57 B 67 B 77  
48 C 58 C 68 B 78 A
49 B 59 A 69   79  
50 D 60 A 70 A 80

Vẫn đang cập nhật tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *