Home / Hóa học 11 / Giải Hóa học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải Hóa học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải Bài Tập Hóa học lớp 11 Cơ Bản
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL
Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon