Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang

Trong bài này chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về công thức tính diện tích hình thang và cách tính diện tích hình tháng.

Công thức tính diện tích hình thang Vuông
Diện tích của hình thang vuông bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của tổng hai cạnh đáy.

Công Thức: S = h x ((a +b)/2)

Giải thích công thức:
S: Diện tích hình thang
a, b: Độ dài 2 đáy của hình thang
h: Độ dài đường cao (chính là cạnh vuông góc với 2 cạnh đáy)

Ví dụ:
Cho hình thang ABCD với đồ dài đường cao dài 25 cm, AB dài 14 cm, DC dài 20 cm. Tính diện tích hình thang?

Giải:
Bài toán đã cho biết độ dài 2 cạnh đáy và đường cao.
AB = 14 cm
h = 25 cm
DC = 20 cm.
Như vậy áp dụng ngay công thức tính diện tích hình thang vuông ta có:

S = h x ((a + b)/2) = h x ((AB+DC)/2) = 25 x ((14+20)/2) = 300 cm2

Đáp số: 300 cm2