Home / Công thức Toán / Công thức tính thể tích hình cầu (khối cầu)

Công thức tính thể tích hình cầu (khối cầu)

Công thức tính thể tích hình cầu

Mặt cầu tâm O, bán kính R được kí hiệu là (O,R) là mặt cong tạo bởi quỹ tích các điểm cách điểm O một khoảng cách đúng bằng R trong không gian 3 chiều. Hình câu hay Khối cầu được tạo bởi toàn bộ không gian tính từ mặt cầu đến tâm của nó.

Công thức tính thể tích hình cầu: V = ⁴⁄₃πr³

Trong đó:
– V là thể tích khối cầu (đơn vị m3)
– π là số pi, có giá trị sấp sỉ 3,14
– r là bán kính khối cầu

Ví dụ: Tính thể tích hình cầu có bán kính r = 6 m

Giải:

Ta có r = 6 m

Vậy tính hể tích khối cầu là: V = ⁴⁄₃πr³ = 4/3 × 3,14 × (6)³ = 904,32 m³

Vậy đáp án của thể tích hình cầu là 904,32 m³.

Như vậy qua bài viết này chúng ra đã biết được cách tính thể tích hình cầu, khối cấu.

Chúc các em học tốt, thi tốt.