Home / Kế toán - Kinh tế / Tải sách Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại Ebook PDF

Tải sách Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại Ebook PDF

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại
Tác giả : Trần Thị Hồng Mai

Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm mục tiêu sinh lợi của các chủ thể kinh doanh. Theo nghĩa hẹp thi thương mại là quá trinh mua, bán hàng hoá trên thị trường, là lĩnh vực lưu thông, phân phối hàng hoá. Kinh doanh thương mại là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, mở rộng khả năng tiêu dùng, giúp DN năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để có cơ hội hơn trong cạnh tranh.

Sách này nhằm giúp sinh viên chuyên ngành các cơ sở và phương pháp tính toán tài chính doanh nghiệp thương mại nói chung, sách bao gồm 6 chương, sau mỗi chương là câu hỏivà bài tập để giúp các học viên tự đo lường kiến thức thu được và chuẩn bị bài tập cho ôn thi hết môn.

Nội dung cơ bản của cuốn sách:
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Kế toán Nghiệp vụ mua hàng hóa
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa
Chương 5: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh thương mại
Chương 6: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF