Home / Kế toán - Kinh tế / Sách Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng PDF

Sách Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng PDF

Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng
Tác giả: Ts. Nguyễn Minh Kiều

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ – ngân hàng.

Download: PDF

Xem thêm:
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô theo từng chương (Có đáp án)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô theo từng chương (Có đáp án)