Home / Toán lớp 2 / Tìm X Toán lớp 2

Tìm X Toán lớp 2

Tìm X Toán lớp 2 cộng trừ
Tìm số trừ


Dạng 1: Tìm X

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Tìm x, biết: 15 − X=8
Giải

15 − X =8
X = 15 − 8
X = 7
Vậy giá trị cần tìm là X =7

Dạng 2: Tìm x

Ví dụ: Tìm X:

549 + X = 1326
X = 1326 – 549
X = 777

Xem thêm:
Tổng hợp kiến thức môn Toán lớp 2
Cách giải các bài toán tìm X Toán lớp 2

X – 636 = 5618
X = 5618 + 636
X = 6254