Home / Ngữ Văn 10 / Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên
(Tản Viên từ phán sự lục — Trích Truyền kì mạn lục — NGUYỄN DỮ)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không chịu được. Trong làng nơi Từ Văn ở có một ngôi đền vốn rất linh thiêng, đền thiêng vốn thuộc quyền cai quản của Thổ công đất này nhưng bị một tên tướng giặc của nhà Minh tử trận ở gần đền chiếm lấy. Hồn của tên tướng giặc tác oai tác quái trong nhân dân. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền.

Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến doạ nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống Minh ti.

Tử Văn đứng trước Diêm Vương tâu trình rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực.

Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Văn nói. Diêm Vương tức giận liền sai quân lính đày tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U.

Tử Văn sống lại cùng dân làng mua gỗ dựng lại toà đền. Viên Thổ công cảm kích bèn đến mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó. Sau đó, có người thấy Tử Văn trên xe ngựa cưỡi gió. Người ta truyền rằng đó là “nhà quan phán sự !”