Home / Tài liệu tiếng Anh / 100 Câu Trắc Nghiệm Giới Từ Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

100 Câu Trắc Nghiệm Giới Từ Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

100 Câu Trắc Nghiệm Giới Từ Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)
Tổng hợp 100 câu trắc nghiệm tiếng anh chủ đề giới từ giúp bạn nắm vững cách dùng giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, giới từ là một trong những thành phần quan trognj chỉ sự liên quan giữa các từ loại ở trong các cụm từ. Thông thường, nó sẽ đi kèm tân ngữ, V-ing, hay cụm danh từ…

Ví dụ như: “the classroom” là tân ngữ của giới từ “into”, còn “the chair” là tân ngữ của giới từ “in”
I went into the classroom – Tôi đã vào lớp học
I was sitting in the chair – Tôi đang ngồi trên ghế

Download : PDF

Xem thêm:
200 Động Từ tiếng Anh thường dùng
Học Từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh theo chủ đề