Home / Tài liệu tiếng Hàn / Học những câu giao tiếp tiếng Hàn ngắn ngọn cơ bản

Học những câu giao tiếp tiếng Hàn ngắn ngọn cơ bản

Học những câu giao tiếp tiếng Hàn ngắn ngọn cơ bản
Cùng học những câu giao tiếp tiếng Hàng cơ bản dành cho người mới học tiếng Hàn.

Tiếng Hàn Phiên âm Nghĩa
안녕하세요? an-nyeong-ha-se-yo Xin chào
안녕히 계세요 an-nyeong-hi gye-se-yo Ở lại bình an nhé
안녕히 가세요 an-nyeong-hi ga-se-yo Đi về bình an nhé
잘 자요 jal ja-yo Ngủ ngon nhé
안녕히 주무세요 an-nyeong-hi ju-mu-se-yo Chúc ngủ ngon
잘 지냈어요? jal ji-naes-seo-yo Bạn có khỏe không?
ne Vâng
아니요 a-ni-yo Không
알겠어요 al-ges-seo-yo Tôi biết rồi
모르겠어요 mo-reu-ges-seo-yo Tôi không biết
좋은 하루 보내세요 jo-eun ha-ru bo-nae-se-yo Chúc một ngày tốt lành
감사합니다 kam-sa-ham-ni-da Cảm ơn
고맙습니다 go-map-seum-ni-da Cảm ơn
죄송합니다 joe-song-ham-ni-da Xin lỗi
미안합니다 mi-an-ham-ni-da Xin lỗi
괜찮아요 gwaen-cha-na-yo Không sao
도와주세요 do-wa-ju-se-yo Hãy giúp tôi với
다시 말씀해 주시겠어요? da-si mal-sseum-hae ju-si-ges-seo-yo Hãy nói lại một lần nữa ạ
무슨 일이 있어요? mu-seun il-i is-seo-yo Có chuyện gì vậy?
지금 뭐해요? ji-geum mwo-hae-yo Bây giờ đang làm gì vậy?
어서 오세요 eo-seo o-se-yo Xin mời vào
집이 어디예요? jib-i eo-di-ye-do Nhà bạn ở đâu vậy?
몆 시예요? myeoch si-ye-yo Mấy giờ?
몇 살이에요? myeoch sal-i-e-yo Bạn bao nhiêu tuổi?
이름이 뭐예요? i-reum-i mwo-ye-yo Tên bạn là gì?
왜요? wae-yo Tại sao?
언제예요? eon-je-ye-yo Khi nào?
얼마예요? eol-ma-ye-yo Bao nhiêu tiền vậy?

Xem thêm:
100 Cặp từ Đồng Nghĩa trong tiếng Hàn
Các Trạng Từ Liên Kết thường gặp trong tiếng Hàn