Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình Tròn

Công thức tính diện tích hình Tròn

Công thức tính diện tích hình Tròn

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính và công thức tính diễn tích hinh Tròn.
Đây là bài toán cơ bản mà ai cũng nên biết trong quá trình học toán.

Công thức tính diễn tích hình Tròn:
S = π.r2

Trong đó:
S Là diễn tích hình tròn
π (Pi)= 3,14
r là bán kính đường tròn

Ví dụ:
Cho hình tròn C có đường kính d = 16 cm. Hãy tính S (diện tích) hình tròn C?

Giải:
Ta có, bán kính bằng một nữa đường kính theo công thức:
r = d/2
<=> r = 16/2 = 8 cm

S hình tròn C: S= π.r2 = 3,14.82 = 200,96 cm2