Home / Tiếng Anh 9 (page 4)

Tiếng Anh 9

Tài liệu học tiếng Anh lớp 9. Những bài học từ vựng, ngữ pháp, bài kiểm tra tiếng Anh 9.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 I. PRONUNCIATION (1.5m) Choose the word that has the underlined part pronounced differently. A. gather             B. blanket                  C. reputation                         D. campus A. admire            B. institute                 C. until                                   …

Xem thêm