Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật về thời tiết

Từ vựng tiếng Nhật về thời tiết

Từ vựng tiếng Nhật về thời tiết
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ vựng thời tiếng trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Phó từ tiếng Nhật thường có trong kỳ thi JLPT
Từ vựng tiếng Nhật về dự báo thời tiết