Home / Tải sách / Sách Lịch sử / Sách Việt Điện U Linh Tập PDF

Sách Việt Điện U Linh Tập PDF

Sách Việt Điện U Linh Tập
Tác giả: Lý Tế Xuyên

“Việt điện u linh tập” được viết ra trong một thời đại xa xưa nên không khỏi mang những hạn chế do điều kiện lịch sử… Cuốn sách chứa đựng thế giới quan thần bí, mang tư tưởng thần linh chủ nghĩa trộn lẫn với ý thức hệ phong kiến… Tuy nhiên, nếu tước đi cái vỏ tôn giáo thì đằng sau câu chuyện của các thần linh lại bao trùm và phản ánh những lý tưởng tốt đẹp và niềm tin tưởng chân thành của nhân dân ngày xưa.

“Truyện Quảng Lợi Đại Vương” (tức Thần Long Độ) là một thí dụ tiêu biểu. Ở đây tín ngưỡng chỉ là cái vỏ mà nội dung chính là ý thức phản kháng, sức mạnh quật cường của nhân dân Việt nhằm chống lại những âm mưu quỷ quyệt của Cao Biền, một viên quan đô hộ đến từ Trung Quốc… Ngoài ra còn có thể kể đến “Truyện Bố Cái Đại Vương” (tức Phùng Hưng), “Truyện Trương Hống, Trương Hát”, v.v…Đây đều là truyện kể về việc thần linh đời trước đã “hiển linh” để “phù trợ” các anh hùng đời sau chống quân xâm lược như thế nào…

Như vậy, mặc dù còn hạn chế, “Việt điện u linh” tập vẫn có giá trị không nhỏ. Ngoài giá trị lịch sử, giá trị chủ yếu của sách còn ở chỗ, nó chứa đựng được những tâm tư tình cảm, thể hiện được những truyền thống tốt đẹp và sức mạnh của dân tộc Việt…
_Nguyễn Phương Chi_

Download: PDF

Xem thêm:
11 Trích dẫn hay trong sách Giết Con Chim Nhại
18 Trích dan hay trong sách Những Tấm Lòng Cao Cả