Home / Tài liệu tiếng Hàn / 100 Động từ tiếng Hàn thông dụng

100 Động từ tiếng Hàn thông dụng

100 Động từ tiếng Hàn thông dụng chắc chắn bạn cần.

Chán nản. 심심하다( sim sim ha ta)

Thất tình. 실연하다.( si ron ha tà)

Quá đỉnh. 위대하다( quy te ha tà).

Hiểu lầm. 오해하다. (Ô he ha tà).

Sợ hãi. 무섭다 (mu sọp tà).

Đầu tư. 투자하다. (Thu cha ha tà).

Ăn – 먹다 (mok-tà)

Uống – 마시다 (ma-si-tà)

Mặc – 입다( ip-tà)

Nói – 말하다 (mal-ha-tà)

Đánh, đập – 때리다 (t’e-ri-tà)

Đứng – 서다 (so-tà)

Xem – 보다 (pô-tà)

Chết – 죽다 (chuk-tà)

Sống – 살다 (sal-tà)

Giết – 죽이다 (chu-ki-tà)

Say – 취하다 (tsuy-ha-tà)

Chửi mắng – 욕하다 (yok-ha-tà)

Học – 공부하다 (kông-pu-ha-tà)

Ngồi – 앉다 (an-tà)

Nghe – 듣다 (tưt-tà)

Đến – 오다 (ô-tà)

Đi – 가다 (ka-tà)

Làm – 하다 (ha-tà)

Nghỉ – 쉬다 (suy-tà)

Rửa – 씻다 sit-tà)

Giặt – 빨다 (p’al-tà)

Nấu – 요리하다 (yô-ri-ha-tà)

Ăn cơm – 식사하다 (sik-sa-ha-tà)

Dọn vệ sinh – 청소하다 (tsong-sô-ha-tà)

Mời – 초청하다 (tsô-tsong-ha-tà)

Biếu, tặng – 드리다 (tư-ri-tà)

Yêu – 사랑하다 (sa-rang-ha-tà)

Bán – 팔다 (phal-tà)

Mua – 사다 (sa-tà)

Đặt, để – 놓다 (nôt-tà)

Viết – 쓰다 (s’ư-tà)

Đợi, chờ – 기다리다 (ki-ta-ri-tà)

Trú, ngụ, ở – 머무르다 (mo-mu-ri-tà)

Đổi, thay, chuyển – 바꾸다 (pa-k’u-tà)

Bay – 날다 (nal-tà)

Ăn cắp – 훔치다 (hum-tsi-tà)

Lừa gạt – 속이다 (sô-ki-tà)

Xuống – 내려가다 (ne-ryo-ka-tà)

Lên – 올라가다 (ô-la-ka-tà)

Cho – 주다 (chu-tà)

Mang đến – 가져오다 (ka-chyo-ô-tà)

Mang đi – 가져가다 (ka-chyo-ka-tà)

Gọi – 부르다 (pu-rư-tà)

Thích – 좋아하다 (chô-ha-ha-tà)

Ghét – 싫다 (sil-tà)

Gửi – 보내다 (pô-ne-tà)

Mong muốn – 빌다 (pil-tà)

Muốn (làm gì đó) động từ +고싶다 (kô-sip-tà)

Muốn làm – 하고싶다 (ha-kô-sip-tà0

Chạy – 뛰다 (tuy-tà)

Kéo – 당기다 (tang-ki-tà)

Đẩy – 밀다 (mil-tà)

Cháy – 타다 (tha-tà)

Trách móc – 책망하다 (tsek-mang-ha-tà)

Biết – 알다 (al-tà)

Không biết – 모르다 (mô-rư-tà)

Hiểu – 이해하다 (i-he-ha-tà)

Quên – 잊다 (it-tà)

Nhớ – 보고싶다 (pô-kô-sip-tà)

Ngủ – 자다 (cha-tà)

Thức dậy – 일어나다 (i-ro-na-tà)

Đếm – 계산하다 (kyê-san-ha-tà)

Chuẩn bị – 준비하다 (chun-pi-ha-tà)

Bắt đầu – 시작하다 (si-chak-ha-tà)

Gặp – 만나다 (man-na-tà)

Họp – 회의하다 (huê-i-ha-tà)

Phê bình – 비평하다 (pi-phyong-ha-tà)

Tán dóc – 잡담하다 (chap-tam-ha-tà)

Nói chuyện – 이야기하다 (i-ya-ki-ha-tà)

Cãi nhau – 싸우다 (s’a-u-tà)

Cười – 웃다 (ut-tà)

Khóc – 울다 (ul-tà)

Hy vọng – 희망하다 (hưi-mang-ha-tà)

Trở về – 돌아오다 (tô-la-ô-tà)

Đi về – 돌아가다 (tô-la-ca-tà)

Đóng – 닫다 (tat-tà)

Mở – 열다 (yol-tà)

Tháo – 풀다 (phul-tà)

Chào – 인사하다 (in-sa-ha-tà)

Hỏi – 묻다 (mut-tà)

Trả lời – 대답하다 (te-tap-ha-tà)

Nhờ, phó thác – 부탁하다 (pu-thak-ha-tà)

Chuyển – 전하다 (chon-ha-tà)

Bỏ, từ bỏ – 포기하다 (phô-ki-ha-tà)

Xem thêm:
150 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong đề thi TOPIK
21 Ngữ pháp tiếng Hàn hay, dễ nhớ bắt đầu bằng (으)ㄹ