Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
Bộ luật số: 45/2019/QH14
Ban hành: Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Nội dung cập nhật đầy đủ. Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 sẽ tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp nước.

Download: Here

Xem thêm: Sách tóm tắt