Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ – Ôn thi THPT

Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ – Ôn thi THPT

Chuyên đề hình học giải tích không gian OXYZ
Tài liệu gồm 51 trang, tóm tắt công thức, phân dạng và giải chi tiết các bài toán chuyên đề HH giải tích không gian. Tài liệu gồm các vấn đề:
+ Vấn đề 1. Mặt phẳng và đường thẳng
+ Vấn đề 2. Hình chiếu và đối xứng
+ Vấn đề 3. Khoảng cách và góc
+ Vấn đề 4. Vị trí tương đối của đường thằng và mặt phẳng
+ Vấn đề 5. Mặt cầu

Download tài liệu: PDF