Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí
Nhiều Tác Giả,
Số trang: 170 Trang

Nội dung giáo trình
Phần 1: Cơ sở vật liệu học
Chương 1: Cấu trúc tinh thể của vật liệu
Chương 2: Giản đồ Pha
Chương 3: Kết tinh và khuếch tán trong vật liệu
Chương 4: Biến dạng dẻo và cơ tính của vật liệu
Chương 5: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

Phần 2: Các loại vật liệu kỹ thuật thông dụng
Chương 6: Gang và thép
Chương 7: Kim loại và kim loại màu
Chương 8: Các vật liệu phi kim loại
Chương 9: Vật liệu kỹ thuật điện

Phần 3: Xử lý nhiệt
Chương 10: Nhiệt luyện thép
Chương 11: Các phương pháp hóa bền bề mặt

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Cơ khí
Sách Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập