Home / Tài liệu tiếng Hàn / Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn khi chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn khi chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn khi chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam

외화송금할 때
Lúc gửi tiền nước ngoài

*빠른 외화송금을 해주세요
Hãy gửi nhanh cho tôi

*MTCN 번호
Mã số gồm 10 số để nhận tiền gửi nhanh.

*일반 외화송금을 해주세요
Hãy gửi bình thường cho tôi

*송금 신청서를 작성 해주세요
Xin mời quý khách viết giấy đăng ký gửi tiền

*수취인( 성함, 주소, 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호)
(Tên , địa chỉ, số chứng minh, số tài khoản, số điện thoai) của người nhận

*수취 은행명
Tên ngân hàng nhận

*신청인
Người yêu đăng ký gửi

*중계은행
Ngân hàng trung gian

*송금수수료는 얼마 나와요? Lệ phí gửi tiền là bao nhiêu?

-저는 외국인인데 해외송금의 한도가 얼마예요?
Tôi là người nước ngoài thì giới hạn có thể gửi tiền ra nước ngoài là bao nhiêu?

-이체시 에러가 나와서 원인 좀 확인 해주세요
Trong lúc chuyển tiền có sảy ra lỗi nên hãy xác nhận lý do giúp tôi

-계좌이체를 잘 못했습니다. 반환요청을 해주세요
Tôi đã chuyển khoản nhầm cho số tài khoản khác .Hãy gửi yêu cầu trả lại tiền giup tôi.

-자동이체를 가입하 고 싶습니다
Tôi muốn đăng ký chuyển tiền tự động

-잔고가 있습니다
Có tiền trong tài khoản

-조회중입니다
Đang kiểm tra

-거래정지 되었습니다
Đã bị chặn giao dịch

-결제 되었습니다
Đã thanh toán xong

*결제 안 됩니다
Chưa thanh toán được

-비밀번호 입력해주세요
Hãy nhập số bí mật

-만기된 카드입니다
Đây là thẻ đã hết hạn

-대출을 받고 싶습니다
Tôi muốn vay tiền…..

Xem thêm:
Mẫu câu hỏi tiếng Hàn khi đi phỏng vấn
450 Động từ tiếng Hàn thường dùng