Home / Tài liệu tiếng Hàn / 27 Từ vựng tiếng Hàn dạng kính ngữ

27 Từ vựng tiếng Hàn dạng kính ngữ

27 TỪ VỰNG DẠNG KÍNH NGỮ TIẾNG HÀN
Lễ nghĩa với người Hàn rất quan trọng nên việc sử dụng kính ngữ trong đời sống giúp việc giao tiếp của bạn trở nên lịch sự hơn, người đối diện cũng cảm thấy được tôn trọng hơn. Cùng khám phá ngay thôi nào!

1. 부모 > 부모님 /bu-mo > bu-mo-nim/: bố mẹ.

2. 노인 > 어르신 /no-in > eo-reun-sin/: người già.

3. 선생 > 선생님 /seon-saeng > seon-saeng-nim/: giáo viên.

4. 교수 > 교수님 /gyo-su > gyo-su-nim/: giáo sư.

5. 남편 > 부군 /nam-pyeon > bu-gun/: chồng.

6. 생일 > 생신 /saeng-il > saeng-sin/: sinh nhật.

7. 밥 > 진지 /bap > jin-ji/: cơm.

8. 말 > 말씀 /mal > mal-seum/: lời nói.

9. 집 > 댁 /jip > taek/: nhà.

10. 술 > 약수 /sul > yak-su/: rượu.

11. 이름 > 성함 /i-reum > seong-ham/: tên

12. 나이 > 연세 /na-i > yeon-se/: tuổi.

13. 병 > 병환 /byeong > byeong-hwan/: bệnh.

14. 먹다 > 잡수시다/드시다 /meok-tta > jap-su-si-da/ deu-si-da/: ăn.

15. 자다 > 주무시다 /ja-da > ju-mu-si-da/: ngủ.

16. 배고프다 > 시장하다 /bae-go-peu-da > si-jang-ha-da/: đói bụng.

17. 듣다 > 경칭하다 /teut-tta > gyeong-ching-ha-da/: nghe.

18. 있다 > 계시다 /it-tta > gye-sai-da/: có/ở

19. 주다 > 주시다 /ju-da > ju-si-da/: cho, đưa.

20. 묻다> 여쭈다 /mut-tta > yeo-jju-da/ : hỏi.

21. 죽다 > 돌아가시다 /juk-tta > do-ra-ga-si-da/: chết.

22. 데리다 > 모시다 /de-ri-da > mo-si-da/: đón, đưa

23. 아프다 > 편찬으시다 /a-peu-da > pyeon-cha-na-si-da/: đau ốm.

24. 보내다 > 올리다 /bo-nae-da > ol-li-da/: gửi.

25. 사람,명 > 분 /sa-ram > bun/: người > vị

26. 만나다 > 뵙다 /man-na-da > boep-da/: gặp.

27. 일어나다 >기상하시다 /I-reo-na-da > gi-sang-ha-si-da/: thức dậy

* Ngữ pháp dạng Kính ngữ
동사 (Động từ) + 시 (Trường hợp động từ kết thúc là một nguyên tâm)
동사 + (으)시 (Trường hợp động từ kết thúc là 받침- phụ âm).

Ví dụ:
+ 할머니, TV를 보십니까?
Bà ơi, bà đang xem tivi phải không ạ?

+ 사장님, 앉으십시오!
Xin mời giám đốc ngồi!

Nguồn: Hi Korean

Xem thêm:
Học Kính Ngữ trong tiếng Hàn
Kính ngữ trong tiếng Hàn