Home / Giải Hóa học 9

Giải Hóa học 9

Giải bài tập hóa học lớp 9 đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học SGK lớp 9 giúp để học tốt hóa học 9

CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2: Một số oxit quan trọng
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
Bài 4: Một số axit quan trọng
Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ
Bài 8. Một số bazơ quan trọng
Bài 9. Tính chất hoá học của muối
Bài 10. Một số muối quan trọng
Bài 11. Phân bón hoá học
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chấp vô cơ
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
Bài 15. Tính chất vật lý của kim loại
Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại
Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Bài 18: Nhôm
Bài 19: Sắt
Bài 20: Hợp kim sắt: Gang thép
Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 24. Ôn tập học kì 1

CHƯƠNG 3: PHI KIM SƠ LƯỢC VỀ BẲNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Bài 25. Tính chất của phi kim
Bài 26. Clo
Bài 27. Cacbon
Bài 28. Các oxit của cacbon
Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa

CHƯƠNG 4 : HIĐROCACBON, NHIÊN LIỆU
Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36. Metan
Bài 37. Etilen
Bài 38. Axetilen
Bài 39. Benzen
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41. Nhiên liệu
Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

CHƯƠNG 5 : DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON POLIME
Bài 44: Rượu Etylic
Bài 45: Axit Axetic
Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47: Chất béo
Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 50: Glucozơ
Bài 51: Saccarozơ
Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53: Protein
Bài 54: Polime
Bài 56: Ôn tập cuối năm