Home / Kinh Tế Vĩ Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 7 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 7 Câu 1: Nếu tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng từ 15.500 đồng Việt Nam/USD lên 16.000 đồng Việt Nam/USD? A. Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối. B. Đồng Việt Nam lên giá trên thị …

Xem thêm

Trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 5 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 5 Câu 1: Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, mức giá giảm? A. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải …

Xem thêm

Trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 3 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 3 Câu 1: Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho? A. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. B. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái. C. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái D. …

Xem thêm

Trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 2 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô – Chương 2 Câu 1: Để góp phần nâng caomức sống cho người dân ở các nước đang phát triển, chính phủ không nên làm điều gì sau đây? A. Khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. B. Hạn chế tăng trưởng …

Xem thêm