Home / Tài liệu tiếng Anh / Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing
Các thuật ngữ chuyên ngành Marketing
Trong quá trình làm việc trong ngành Marketing hay đọc các tài liệu về Marketing chúng ta sẻ có các thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành.
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn các từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Marketing.

Download: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế