Home / Tài liệu tiếng Hàn / Từ vựng tiếng Hàn trong Sơ Yếu Lý Lịch

Từ vựng tiếng Hàn trong Sơ Yếu Lý Lịch

Từ vựng tiếng Hàn trong Sơ Yếu Lý Lịch

Từ vựng tiếng Hàn về sơ yếu lí lịch
이력서: sơ yếu lý lịch

I. 개인 정보 (ke-in jeong-bo): Thông tin cá nhân

1. 이름 (i-reum): họ tên

2. 영문 이름 (young-mun i-reum): tên tiếng Anh

3. 한글 이름 (han-keul i-reum): tên tiếng Hàn

4. 성별 (seong-byeol): giới tính

5. 생년 (seng-nyeon): ngày tháng năm sinh

6. 출생지 (chul-seng-ji): nơi sinh

7. 가정상태 (ka-jeong-sang-tae): tình trạng kết hôn

8. 미혼 (mi-hon): độc thân

9. 기혼 (ki-hon): đã kết hôn

10. 종교 (jong-kyo): tôn giáo

11. 무교 (mu-kyo): không tôn giáo

12. 주민 등록 번호 (ju-min teung-rok beon-ho): số chứng minh nhân dân

13. 발급지 (bal-keub-ji): nơi phát hành

14. 발급일 (bal-keup-il): ngày phát hành

15. 상주 주소 (sang-ju ju-so): địa chỉ thường trú

16. 민족 (min-jok): dân tộc

17. 연락처 (yeon-rak-cheo): số điện thoại

18. 메일 주소 (me-il ju-so): địa chỉ email

19. 취미 (chuy-mi): sở thích

20. 독서 (dok-seo): đọc sách

21. 운동 (un-dong): tập thể dục

22. 여행 (yeo-heng): du lịch

II. 학력 사항 – Quá trình học tập:

23. 학력 진도 (hak-ryeok jin-do): trình độ học lực

24. 대학 (dae-hak): đại học

25. 전문대학 (jeon-mun dae-hak): cao đẳng

III. 외국어 실력 – Trình độ ngoại ngữ:

26. 언어 (eon-o): ngôn ngữ

27. 초급 (cho-keub): sơ cấp

28. 중급 (jung-keub): trung cấp

29. 고급 (ko-keub): cao cấp

IV. 경력 사항 – Kinh nghiệm làm việc:

30. 회사 근무 경력 (hue-sa keun-mu kyeong-yeok): kinh nghiệm làm việc công ty

31. 회사명 (hue-sa-myung): tên công ty

32. 주소 (ju-so): địa chỉ

33. 직위 (jik-uy): chức vụ

34. 근무 기간 (keun-mu ki-kan): thời gian làm việc

35. 임무 (im-mu): nhiệm vụ

36. 근무 이념 (keun-mu i-nyeom): quan niệm trong công việc

37. 봉사 / 사회 활동 경력 (bong-sa / sa-hue hoal-dong kyeong-ryeok): kinh nghiệm tình nguyện và hoạt động xã hội.

Xem thêm:
Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc cơ bản
Từ vựng tiếng Hàn 50 bài (Bộ đề ôn thi EPS – TOPIK/ KLPT)