Home / Tài liệu tiếng Anh / 30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học Ebook + Audio

Cùng gửi tới các em bộ tài liệu “30 chủ đề thuyết trình Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học“. Tài liệu này gồm 30 trang, mỗi trang là một chủ đề thuyết trình khác nhau. Tài liệu sẽ giúp các em tự tin thuyết trình trước đám đông, đặc biệt là khả năng trình bày bằng Tiếng Anh.

Download PDF : Here
Download MP3: Here

Xem thêm:
Luyện Dịch tiếng Anh qua những mẫu câu thông dụng
Các quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản